Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

I-Kiribati

Subtitle
Kiribati

Te Katauraoi

Kateimatoa te reitaki ao te reirei

Inanon namwakaina rake aikai, ao ena iai te bitaki nakon te early learning service (ke reirei ibukia ataei ake n te pre-school) ibukin totokoan butin te COVID-19. Te kantaninga nte website aio bwa ena buokia kaaro, utu ao reirei bwa a na kona n reita reireia aia ataei man aia auti.

E kakawaki te kakatauraoi ibukin buokaia aomata nako bwa a na kona n teimatoa n reitaki ao n waaki ma aia reirei.

Botaki ibukin te early learning services, reirei ke taian kura, a waki ngkai n barongai babaire ibukin reitan aia reirei natimi man aia auti. Ngkana iai am titiraki ni kaineti ma ana reirei ke ana kekeiaki natim, taiaoka reitaki moa ma aia tia reirei natim.

Ko kona naba n reitaki nakon mwangan te Botaki n Reirei are tabeakina am region ke am tabo are ko mena iai.

Ibukin mwangan nako te Botaki n Reirei, nora te link aio: https://education.govt.nz/our-work/contact-us/regional-ministry-contacts

Te katauraoi nakon te reirei man te auti

Kamatata nakoia karo ma utu nako

Te katauraoi nakon te reirei man te auti- kamatata nakoia karo ma utu nako

Karaoan te reirei man te auti e kona n karekea te raraoma nakoim ma am utu. Maroro ma natim iaon aei kamatata bwa tera nanon aei nakoia ao kateimatoa reitakim ma ana tia reirei natim ao ana reirei. Kataia bwa ena moan bwai iroum aroia natim ao kaakeai tabeianga ake a kona n riki bwa raraoman am iango. Bon iai te kainibaire ibukin te reirei man te auti ae e na katauraoaki iroun ana tia reirei natim- ko aki kantaningaki bwa ko na onea miin te tia reirei.

E na ibuobuoki te kainibaire aei nakoim ibukin barongaan raoi ana reirei natim man te auti. Ena ibuobuoki naba aei nakon kaungaan te reitaki imarenam ma am utu, inanon wakinan te reirei ao kaungaan te reitaki ae tamaroa inanon te kukurei.

E kakawaki bwa ko na kawakin taian contact ke nambwa ibukin te ana early learning service natim, te reirei ke te kura are ko uakaan ma ngaia, ao n noria naba bwa e bon eti am nambwa are ko angan te tia reirei.

Ngkana iai bwaai ae koaki oota iai ke ko kainanoa riki te kamatata, taiaoka wareware n te rongorongo are e katauraoaki iaon te Wellbeing section ke Taekan Maurim. Ke bon reitaki nakon am local Citizen’s Advice Bureau ao te Work and Income.

Te website ibukin te Citizen’s Advice Bureau

Te website ibukin te Work and Income

Inanon am katauraoi ibukin reirein natim man te auti:

 • taetae moa ma natim, ongora ngkana iai aia iango aron reireia ae a mwengaraoi iai ao kaekai raraoma ngkana iai mairouia
 • boraraoi ma am utu ao raoraom aron tibwatibwan tabemi
 • kinaa bwa antai ae e kakai reke te aoraki irouna
 • antai ae na bon teimatoa n mwakuri?
 • antai ae e na tiku n te auti n boutokaia ataei n aia reirei?
 • antai riki ae ko kona n karekea bwa e na ibuobuoki ma taabe tabeua?

Te kautauraoi nakon te digital learning ke te reirei ma bwaai n reitaki

E waki ngkai te Botaki n Reirei ni boutokaia utu nako bwa a na kona n reitaki ao n iai aia bwai n reitaki. Ti kaungako bwa ko na reitaki ma am early learning center ke am reirei n tuangia bwa:

 • iai am bwai n reitaki ibukin te reirei man te auti (digital learning)
 • iai am internet ke am data package bwa ko aonga n kona n download bwaai n reirei
 • ko bwati aron te reitaki ma am center ke am reirei ma karinanin aia services ke systems nako
 • ko bwati n kabonganai bwaai n reirei ake e na anganiko te tia reirei bwa ko na reirei iai ma natim

Ngkana iai am computer ke am bwai n reirei ae e kona n kabongana natim, aikai tabeua kamatata aron te set up ke katauraoana ibukin te reirei.

 • Maroro ma natim bwa a na ataa aron te online ae e raoiroi ibukia. Ngkana ko kainanoa te kamatata iaon aei, tarebonia Netsafe iaon 0508 638 723 ke bon kawara aia Netsafe website.
 • Tuanga natim bwa ena mwakuri nte tabo ae ko kona iai n tataraia n te aro bwa ko atai taabo ae kawarii online.
 • Kataia bwa a na aki nang kaitara raoi ma te screen nte aro ae e na rangin kaan nakoia.

Ngkana iai bwaai ae ko aki nang oota iai n aio, taiaoka reitaki ma am reirei bwa a na ataia. Ko kona naba n titirakinia kain am utu, kain rarikim ke bon raoraom ibukin aia ibuobuoki.

Ngkana iai kaaro ke utu ae ko kanamakinna bwa e na iai naba aia kanganga n aei, kaungaia naba bwa a na reitaki nakon aia center ke aia reirei.

Boutokaan te reirei

Kamatata ibukia kaaro ma utu nako

Te reirei man te auti

Te reirei e waki n taai nako, n te auti ao itinanikun te auti naba. Bwaai nikabane ake ko karaoi n te auti a kaungaa aron te reirei bwaai aika a boou. Te reirei naba e wakinaki rinanon taetae aika a kakaokoro. Ngkana oin am taetae tiaki te taetae n imatang, kabongana oin am taetae ma natim.

Ngkana e bane te motirawa, ko kona ni bon waaki ma aia reirei natim ke aia learning center n boutokaia natim bwa ena wakinako aia reirei. Ko aki riai n riki bwa te tia reirei ngke. Ngke te tia ibuobuoki ae ko rang kakawaki.

A na rereitaki ma ngke ana tia reirei natim engae ngke akea am internet (ke am bwai n reitaki).
A teimatoa n mwakuri ngkai tia reirei bwa ena toa bain te ataei ma te kainibaire ibukin te reirei man te auti. Ko aki kantaningaki bwa ko nang raraomaeakina arom n riki bwa te tia reirei ngke. Ko kona n bon kabongana oin am taetae ma natim ngkana ko reirei ma ngaia bwaai n reirei ake e katauraoi te tia reirei n te taetae n imatang.

E kakawaki rereitakim ma aia tia reirei natim. Ngkana ko tuai man ongo mairouia ko kona n reitaki nakoia nte reirei ni banen te motirawa ao manga teiraken te term are imwina.

Bairea raoi aron kabonganaan am space n am auti ibukin reireia natim. Ngkana e mwawa am auti e kakawaki bwa ko angania natim ake a ikawai riki aia tabo ae bon onoti ibukin aia kamatebwai ke aia reirei. Ataei ake a uarereke riki a kona n reiakinaki bwaai aika a mwaiti man karaoan aia beku ke aia mwakuri n aron ae a tataneiai iai ni katoa bong.

Babairean te reirei man te auti

Am auti- ea bon kaman riki bwa te tabo n reirei. Te reirei e waki ni katoa bong rinanon bwaai aika ko taneiai ni kakaraoi. Uringnga bwa te reirei e kona n rangin kaunga ke ni kakukurei ao tiaki te bwai ae kanga ko na rang kairi matoa nako iai.

Uringnga bwa e kakawaki te maroro ma natim n oin am taetae moarara riki ngkana tiaki oin newen te taetate n imatang.

Bwaai tabeua aika ko na bae ni kan iangoi ke n karaoi:

 • Karekean te kainibaire ibukin te bong teuana ma teuana. Baireia bwa tera kanoan am bong teuana ma teuana. Kabanea am tai ma natim ao baireia naba bwa tera ae kam na kaai n karaoi, ao ake ko kantaningaia bwa a na bon karaoia irouia. E na ibuobuoki aei nakon katannakoan taben temanna ma temanna.
 • Te reirei e kona n waki nte tai are angaraoi ma am utu, n irekereke naba ma bwaai riki tabeua ake kam kan karaoi.
 • Karini taian break ke motirawa ngkana ko kona, imarenan tai, nako tinaniku karekea te ang ae boou ke kakamwakuri.
 • Bwaai tabeua ae ko kona n buoka iai natim n te bong teuana ma teuana:
  • Wareware ke ongora nakon te karaki. Tai raraoma ngkana e tuai bwaati n wareware natim. Ngkana iai taeka ae e tuai bwaati n atong- tataninga ao kaungaia bwa a na katiribwarea ke ni katangimania te taeka anne, ao karabwaia ngkana a tia n karaoa aei ao manga reita aia wareware.
  • Koroboki. Korea tao te reta, te karaki, rongorongo aika ena anaaki nanon iai natim, n aron te play ke te news report- ke baikara riki are e na unga iai natim. Iango akana nte karaki aika moan te kakawaki bwa e na ota iai.
  • Kataia kaeka te kanganga - ke kaai n mwakuri ma natim ni katea te kanganga teuana ao karekea temanna bwa ena kataia ni kabwaranakoa.
  • Karaoa te bwai ae a na rang unga iai
  • Tibwai bwaai aika a nang anaaki nanom iai mangaia ao kataia karekea naba bwa tera te bwai ae a nang anaaki nanoia iai.
  • Karinia natim ni bwaai aika ko karaoi n te aut bwa a na bwaati n ibuobuoki iai n aron te kuka, te uaati, te kaitiaki.
  • Karekea ami tai n motirawa ao n takakaro.
 • Tarebonia am learning services ke am reirei ongora ngkana iai bwaai n reirei ae a tia n katauraoi ibukin buokam boutokaan te reirei man te auti- e kona aio tao te tip (reirei tabeua), iango, taian activities ke aron karekean information aika bongana nakoim.
 • Maroro ma ana tia reirei natim aron te reitaki ae e tamaroa imarenami inanon ana tai n reirei natim man te auti.
 • Kataia bwa kam na rereitaki ni katoa wiiki ni maroroakina ana kekeiaki natim. E kona aio tao n bon am auti ke n taabo ake a angaraoi nakoimi.

Bwaai n reirei man te auti

Iai bwaai n reirei aika a tauraoi online aika a na ibuobuoki nte wareware, te koroboki, te numera ao te science. Bwaai n reirei aikai a na reke iaan te early years ao school years 1 - 4, 5 - 8 ao koraki 9 - 13.

Te early learning

Koraki 1 - 4

Koraki 5 - 8

Koraki 9 - 13

Ataein Kauarinan ke te Senior Secondary

Ko kona n karekei kamatata ibukia natim n irekereke ma aia kekeiaki n website aikai:

 • Rongorongo ao kamatata iaon te NCEA (Information and help with NCEA) a kona n reke n te StudyIt website, n ikotaki ma taian uee tabeua ke kamwaninga ibukia ataein te NCEA.
 • Buokaia ataei aika a nang kitana te reirei ibukin karikirakean aia konabwai ke aia tarena nakon te mwakuri (School Leavers' Toolkit for Students website.
 • Te NZQA website e na katauraoi kaongora ma katanoata iaon te NCEA.

Te Trades Academies ao te Gateway

Reitaki ma am reirei ao taetae ma te coordinator nte Trades Academy ke te Gateway. A kona n ibuobuoki aanga n kaunga ibukin te reirei man te auti. Ngkana ko kan reitaki ke e kan reitaki natim ma te Trades Academy, ko kona n karekea rongorongoia man te Gateway website. Ko kona naba karekea te education provider online.

Nako n website are Find a provider- Youth Guarantee

Alternative Education or (Aanga n Reirei tabeua) ke Activity Centres

Taiaoka reitaki ma am reirei ni karekea riki rongorongon te reirei man te auti.

Maurim

Marurungia, katanakiia ao mauria natim, te roro n rikirake ao kain am utu bon moan baan te kakawaki nakoira ni kabane.

Kawakinan marurungim

Katanakim man te kanganga e kona n reke man te tebo bai n taainako. Kauringia natim (ma aomata nako) tebokan baia imwain amwarakeia, n aia tai n kuka, imwin mwatieia ke bekobekoia, imwin oneaia ataei aika a uarereke ao imwin kabonganaan te kai n nako tinaniku. Reiakinia bwa a na anenea happy birthday uoua te tai inanon aia tai n teboka baia n te aro bwa a na ururingnga n taainako n teboki baia nakon te kuna aei.

Ngkana a bekobeko ke n mwatie aomata ao a riai n kabongana te tissue ke te toilet paper n rabuna bwairia ma wiia iai ao n tewenakoa nte maange ngkana a tia. E na ibuobuoki aei n katoka ewewen te bekobeko ke te aoraki nakon temanna riki.

Katanakim

Katanakim ma am utu e bon rang kakawaki. Ngkana ko kona ngke ae te ikawai ma raom riki tabeman n karekea te rau n iango n te itera aio ao natim ma kain am auti a na bon kona naba n karekea te rau mairoumi.

E na iai kangabuaka tabeua:

Ngkana ko kainanoa buokam te mwane ibukin boon kanam ma boon am bills, ko kona n karekea rongorongon aei nte link aio: https://covid19.govt.nz/individuals-and-households/financial-support/#help-with-money ke bon tarebonia 0800 559 009

Ngkana ko kainanoa te ibuobuoki nte housing, ko kona n reitaki ma te Botaki n Mwakuri ibukin Bitineti, Kakatai aika a boou ao Kammawakuri (Ministry of Business, Innovation and Employment) nte nambwa ae 0508 754 163

Ngkana e rangin kakawaki am mwakuri n te aro ae kanganga bwa ko na tiku man am mwakuri ao n kainanoa buokan tarakiia natim, ko kona n karekea rongorongon te buoka n aei nte link aio: https://education.govt.nz/covid-19/home-based-care-options-for-children-aged-0-14-of-essential-workers

Ngkana ko kainanoia n karekea riki rongorongon am benefits, iai kamatata aika a kona n reke nte nambwa aio: 0800559009

Ngkana iai iroum ke temanna man am utu kanikinaean te aoraki ae COVID-19, tarebonia moa am taokita (GP) ke HEALTHLINE n te nambwa 0800 358 5453

Ngkana ko aki koaua bwa antai ae ko riai n reitaki ma ngaia ibukin buokam, tarebonia te free government helpline iaon 0800 779 997. E uki te rain aei man 8am nakon 1am 7 te bong nte wiiki

Ngkana ko raraoma bwa iai ana kanganga am ataei, tarebonia Oranga Tamariki iaon 0508 326 459, e uki te rain aei 24 te aoa, 7 te bong nte wiiki

Karekean te ibuobuoki nakoim

Taai n tabeaianga taai aikai. E bon riai bwa ko na raraoma ke n maaku.

Inanon ami communities nako ao iai tabemi ngkami karo ma utu nako

 • Te kabanea n kakawaki bon kamanoaia natim ma am utu man te kanganga
 • Ngkana ko rabakau ngke ae te ikawai ma raom n tia kairiri inanon ami bubble (ke ami tabo are kam kariaiakaki n mwainging inanona) ni karekea te rau, a na bon kona naba n reke raun nanoia natimi ao n aki nanokokoraki ni bwaai aika a riki
 • Tibwauai am iango aika a raraoi ma ami utu ao kain am community, rongorongo ake iai iroum iaon karekean te support ke ibuobuoki n bwaai riki tabeua (n aron te tareboon, ke te online link ngkana iai iroum). Tai maku n reitaki ma am utu ngkana iai namakinan te maroaa ke ngkana iai namakinan ae koa katinanikuaki bon ti ngke n am auti
 • Kateimatoa te reitaki- rinanon te tareboon,te text, te email ke bon reitaki ma aomata itinanikun am bubble aika ko namakinia bwa iai riki kainanoan te buoka ke te ibuobuoki irouia
 • Ngkana kain ngke te Talanoa Ako Hub ao kateimatoa te reitaki ma ngaia, maroroakin arom inanon te tai aei bwa ko uara. Te programme aio are e na ibuobuoki nakoim ma am utu manga kaungaan te kamatebwai ke te reirei man te auti
 • Buokia natim ma te roronrikirake bwa a na ataia bwa te kanganga aio ena bon toki nte tai ae e riai ao ti bane ngkai n karaoa ae e tamaroa ibukin maurira

Ngkana ko taku bwa iai n am utu ae e aki nano raoi ke iai ana kanganga ke tao e kainanoa riki te buoka nakoim, reitaki ma: https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-health-advice-general-public/covid-19-wellbeing-alert-level-4 ke https://www.mentalhealth.org.nz/get-help/covid-19/ ibukin karekean buokaia. Ko kona naba n tarebonia:

Helplines

 • 1737 – te nambwa ae akea boona (free call) ngkana ko tarebonia ke kanakoa am text (am rongorongo nte mobile phone) nakon 1737 n te tai are ko kainanoa iai buokam mairoun te tia ibuobuoki (counsellor).
 • Lifeline – 0800 543 354 ke te free text 4357 (HELP)
 • Youthline – 0800 376 633 ke te free text 234
 • Samaritans – 0800 726 666

Ti bane ngkai n rinanon te kataaki. N tabetai ngkana e korakora kataakiia aomata ao a kona n rotaki nte un. A kona naba n karaoi waaki aika a kararaoma ke n kakamaku nakoia raoia ke aia utu. Iai te ibuobuoki ae e tauraoi man te facebook @LeVaPasifika ibukin kamatata tabeua, ke ko kona n karekeia aomata aika a kona n buokiko n maroro ma ngke nte link aio: https://https://www.mentalhealth.org.nz/get-help/covid-19/

Ko kona n tareboni nambwa aika a oti i eta ibukin kaotaakim ke buokam.

Uringnga are ngkana ko bon marurung raoi ao n akea am kanganga, ena rang ibuobuok aei nakon am utu. Ko kaungaaki, ngkana ko konaa, bwa ko na kamwaita am tai n:

 • Motirawa
  • Bwaina te nakonako (walk) ao karaoan te kamarurung (exercise) inanon am bubble. Iai tenaan exercise aika a oti nte TV nikatoa bong n aron are mairoun Les Mills
 • Karekean te time out ke bon am tai n onoti iroum are ko tiku iai tao inanon am ruu bon ti ngke ke ko nako n walk- e na buokiko n karekea raun am iango
 • Wareware ke mataku n bwaai aika a kakan ongora/kakamataku nakoim
 • Kauarerekea am tai n mataku nte news iaon te COVID bwa aio e kona n kamwaita riki aki raum ke am nanokokoraki ma am utu
 • Rereitaki ma natim n taainako – bwa n angiin te tai a rang korakora nte aro are a kona ni kaungako n aia manikangare, aia mwaie ke aia takakaro ao baikara riki ake a kona ni manga kakukureiko

Ataei ma aron aia kamate bwai man te mwenga (learning at home)

N tain te motirawa ao a mwaiti bwaai aika ko kakaraoi ma natim ke aika a bon kakaraoi i bon irouia ni kaungaa rikiraken aia kamate bwai (learning). Tiaki nanona bwa ko nang karikiko bwa aia tia reirei.

 • E kakawaki bwa ko na ira nanon te babaire n am tabo ni maeka ke am bubble are ko kantaningaki bwa ko na tiku inanona ao ni kona n otinako teutana bon inanon am bubble
 • Ngkana ko kona n otinako man am auti nako tinaniku ibukin te kakamwakuri (exercise) ke karekean te ang ae boou ao e na rang ibuobuoki aei nakoia natim ma kain am auti karekean te marurung ao te rau n nano irouia.

Ao ngkana ea manga teirake te reirei nte term ae boou, e a kaman kaweneaki te babaire man aia reirei natim ao mairouia aia tia reirei aron boutokaan aia reirei natimi. Tiaki nanona bwa ko nang bon riki bwa aia tia reirei ngke. Ko na kona n buoka kamatoan ke kaungaan riki aia reirei e ngae ngke a aki raoi nakon te tabo n reirei.

E tauraoi ngkai te Botaki n Reirei ni kaotinakoi bwaai n reirei ake a kona n buokiko ni karaoan:

 • Te practical ke bwaai n reirei aika tenaan tip sheets, conversation starters (buokaia ataei moan katean aia kakarabakau) ao ai bon bwaai n reirei riki tabeua
 • Boutokaan tararaun te mauri- n aron kaitaaran maroro aika a kanganga, ao tabo ake ko kona n karekei iai buokam
 • Bwaai n reirei ibukia karo ao kain te utu- kamatoan te reitaki ibukin te reirei ke te kamatebwai

N tauraoin bwaai n reirei aikai ao ko na kona n nori ikai:

Wellbeing

Ibukia ataein te kauarinan, bon tabeia aia tia reirei ma aia taan kairiri n reitaki ma ngke ao bon natim naba iaon karaoan are imwina.